ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Biała Niżna, 3 listopada 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/11/2017 z dnia: 3.11.2017 r.
na zakup wiertnicy wraz z kompresorem powietrza i narzędziami

W związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa F.H. „MIKULEC” Andrzej Mikulec poprzez wdrożenie nowego rodzaju usług dla budownictwa Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wiertnicy wraz z kompresorem powietrza i narzędziami.

Do  przedmiotowego  postępowania  zastosowanie  mają  Wytyczne  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

PEŁNY TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Załacznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań

Załacznik nr 4: Wykaz dostarczonego sprzętu budowlanego

Załacznik nr 5: Projekt umowy

Załacznik nr 6: Karta gwarancyjna

Odpowiedź na pytanie z dnia 29.11.2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 30.11.2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 4.12.2017 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 6.12.2017 r.

 

Protokół z wyboru oferty z dnia 12.12.2017 r.