ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Biała Niżna, 20 września 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2017 z dnia: 20.09.2017 r.
na zakup wiertnicy wraz z kompresorem powietrza i narzędziami

W związku z realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa F.H. „MIKULEC” Andrzej Mikulec poprzez wdrożenie nowego rodzaju usług dla budownictwa Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę wiertnicy wraz z kompresorem powietrza i narzędziami.

Do  przedmiotowego  postępowania  zastosowanie  mają  Wytyczne  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

PEŁNY TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Załacznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań

Załacznik nr 4: Wykaz dostarczonego sprzętu budowlanego

Załacznik nr 5: Projekt umowy

Załacznik nr 6: Karta gwarancyjna

 

Zmiana treści ogłoszenia w dniu 22.09.2017

 

Protokół z wyboru oferty:

Protokół z wyboru oferty 29.09.2017 r.