KONKURS ARCHITEKTONICZNY

Biała Niżna, 19 maj 2017 r.

Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania Domu Spokojnej Starości w sołectwie Złockie w gminie Muszyna

Firma Handlowa MIKULEC Andrzej Mikulec ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs architektoniczny na opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania nieruchomości w formie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowaną przebudową istniejącego budynku pełniącego funkcje domu wczasowego z przeznaczeniem na Dom Spokojnej Starości. Obiekt jest zlokalizowany na terenie Uzdrowiska Muszyna, w miejscowości Złockie. Do udziału w konkursie zapraszamy podmioty posiadające stosowne uprawnienia w zakresie opracowywania projektów architektonicznych i budowlanych. W konkursie przewidziano jedną nagrodę pieniężną  w wysokości  2 500,00 zł  brutto (słownie:  dwa tysiące pięćset złotych brutto).  Autor wybranej koncepcji będzie miał możliwość przygotowania pełnego projektu architektonicznego i budowlanego dla opisanej poniżej inwestycji.

1. Forma konkursu:

Konkurs otwarty, jednoetapowy.

2. Organizator:

Firma Handlowa MIKULEC Andrzej Mikulec
Biała Niżna 504
33-330 Grybów

3. Stan istniejący nieruchomości.

Obiekt rekreacyjno-sportowy jest zlokalizowany na działce nr 167/4 w obrębie ewidencyjnym Złockie pod numerem 77a, gmina Muszyna. Nieruchomość znajduje się w granicach Uzdrowiska Muszyna. Teren inwestycji zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Złockie, objęty jest przeznaczeniem na usługi turystyki, sportu i rekreacji (UTS). Nieruchomość posiada powierzchnię całkowitą ponad 8000 m2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej Muszyna-Złockie.
Budynek jest murowany dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony.

4. Opis planowanej inwestycji.

Firma Handlowa MIKULEC Andrzej Mikulec w zawiązku z planowanym rozszerzeniem prowadzonej działalności o usługi opiekuńcze planuje przebudowę posiadanego obiektu, wykorzystywanego obecnie jako dom wczasowy i przeznaczenie go na działalność opiekuńczą prowadzoną w formie Domu Spokojnej Starości. Obiekt będzie mieć charakter usługowy. Inwestycja wyjdzie naprzeciw zidentyfikowanym na terenie gminy problemom natury społecznej, przede wszystkim wynikającym z sytuacji demograficznej.
Podstawowym celem projektu jest zwiększenie funkcjonalności społecznej obiektu oraz ograniczenie niepożądanych problemów społecznych na obszarze sołectwa Złockie. Do korzystania z oferty Domu Spokojnej Starości będą zachęcani wszyscy mieszkańcy gminy Muszyna, w szczególności należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Korzystanie z szerokiej oferty obiektu umożliwi godne starzenie się społeczności lokalnej obszaru zdegradowanego poprzez zapewnienie właściwej opieki medycznej. Obecnie część osób starszych zamieszkujących obszar przeznaczony do rewitalizacji potrzebuje specjalistycznej opieki całodobowej. Korzystanie z Domu Spokojnej Starości pomoże zapewnić godziwe warunki życia, starzenia się sędziwych mieszkańców gminy oraz zaspokoi ich potrzeby wynikające z pogarszającego się stanu zdrowia. Dostępność wydarzeń rekreacyjno-rozrywkowych na terenie obiektu przyczyni się do integracji i aktywizacji społecznej osób starszych zamieszkujących obecnie obszar zdegradowany.

4.1 Pozostałe, oczekiwane cechy projektowanego budynku:

 • Zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - inwestycja będzie prowadzona na działce 167/4 w obrębie ewidencyjnym Złockie, gmina Muszyna.
 • Dostępność dla osób niepełnosprawnych - dostępność budynku, brak barier architektonicznych, w tym winda, automatyczne drzwi oraz dostosowane miejsca parkingowe.
 • Energooszczędność – projektowany budynek powinien zaliczać się do kategorii budynków energooszczędnych/niskoenergetycznych.
 • Zachowana winna zostać spójność architektoniczna z najbliższym otoczeniem. Obiekt nie będzie zaburzał otaczającej go przestrzeni.
 • Prace konkursowe powinny uwzględniać uwarunkowania i wymagania funkcjonalne obiektu, w tym pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz seniorów.
 • Planowany obiekt budowlany Domu Spokojnej Starości powinien uwzględniać specyfikę bezpośredniego otoczenia inwestycji tj. nawiązywać do architektury pobliskich obiektów (o charakterze regionalnym).
 • Zakłada się, że planowany obiekt będzie miał powierzchnię użytkową ok. 1.300 m kw i będzie przeznaczony do jednoczesnego przyjęcia 50 pensjonariuszy.

5. Sposób przygotowania prac:

W odpowiedzi na konkurs należy przedstawić pracę w postaci graficznej - wizualizacja  oraz program funkcjonalno-użytkowy zgodnie  z  zakresem   zgodnym z  przepisami zawartymi  w   Rozdziale  4  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

6. Terminy i sposób złożenia prac:

 • Prace można składać do dnia 2 czerwca 2017 r.
 • Dopuszcza się wyłącznie osobiste złożenie prac w siedzibie Firmy Handlowej MIKULEC Andrzej Mikulec Biała Niżna 504, 33-330 Grybów.

7. Warunki udziału:

 • Uprawnionymi do udziału w konkursie są podmioty posiadające uprawnienia i kwalifikacje do opracowania pełnego projektu architektonicznego i budowlanego dla całości inwestycji.
 • W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace złożone w terminie wskazanym w pkt. 6 ogłoszenia.
 • Dopuszczalne jest składanie prac wspólnych.

8. Kryteria oceny:

Ocena złożonych prac konkursowych zostanie dokonana przez powołaną przez właściciela firmy komisję konkursową. Ocenie podlegać będą:

 • Walory urbanistyczno-architektoniczne w tym, w szczególności oryginalność koncepcji, kompozycja przestrzenna (spójność z charakterem otoczenia).
 • Przyjęte rozwiązania funkcjonalne.
 • Walory ekonomiczne istotne z punktu widzenia sposobu realizacji inwestycji i wieloletniej eksploatacji oraz utrzymania obiektu i elementów zagospodarowania terenu.

9. Pozostałe informacje:

 • Prace należy składać w siedzibie firmy - Biała Niżna 504, 33-330 Grybów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 • W konkursie przewidziano jedną nagrodę pieniężną  w wysokości  2 500,00 zł  brutto (słownie:  dwa tysiące pięćset złotych brutto). Autor wybranej koncepcji będzie miał możliwość przygotowania pełnego projektu architektonicznego i budowlanego dla opisanej poniżej inwestycji.
 • Dodatkowych informacji udziela właściciel firmy, Pan Andrzej Mikulec, tel. 515 118 129, email: andrzej@mikulec.pl
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 7 dni od ostatniego dnia składania prac konkursowych.
 • Wszystkie podmioty biorące udział w konkursie zostaną poinformowane o jego wynikach drogą mailową lub telefonicznie.